Akta prawne

Akta prawne 30 stycznia 2017 wyświetleń: 1305

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych kierujących się umiłowaniem polskości i tradycji narodowej, zawiązanym dla wspierania i inicjowania wszelkich działań zmierzających do zachowania i ochrony Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej.

3.      Siedzibą stowarzyszenia jest Sandomierz.

4.      Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu a także na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.

6.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

7.      Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i inicjowanie wszelkich działań zmierzających do zachowania i ochrony Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej.

8.       Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)      osobistą pracę członków,

b)      ukazywanie i propagowanie wartości duchowych, historycznych i patriotycznych wśród młodego pokolenia,

c)      pozyskiwanie środków finansowych ze świadczeń osób fizycznych i prawnych a także pozyskiwanie środków finansowych na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873),

d)      prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej mającej na celu propagowanie informacji o Sandomierskiej Bazylice Katedralnej, jej znaczeniu kulturowym, historycznym i społecznym oraz o potrzebach w zakresie ochrony i konserwacji Katedry i znajdujących się w niej dzieł sztuki i kultury (PKD 58.1),

e)      wspieranie finansowe wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zachowania i ochrony Sandomierskiej Bazyliki Katedralnej i znajdujących się w niej dzieł sztuki i kultury oraz działalności mającej na celu propagowanie informacji o Katedrze Sandomierskiej, jej znaczeniu religijnym, historycznym i społecznym.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

9.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

11.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła istotnywkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

17.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek.

19.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

                        -  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

                        -  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

23.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

24.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

25.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa czterylata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

26.  Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

27.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

29.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rokprzez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14dni przed terminem zebrania.

30.  Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      zmiany statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)        uchwalanie budżetu,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)        podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

34.  Zarząd składa się z 5osób – prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

35.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w przypadku nieobecności prezesa – wiceprezes.

36.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

37.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

39.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)      składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

40.  W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

41.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i subwencji,

d)      odpisów podatkowych osób fizycznych i prawnych,

e)      odpłatnej działalności statutowej.

42.   Zabrania się;

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi „osobami bliskimi”.

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

43.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

46.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia.

48.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

aktualizowano: 2017-02-01
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:30; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:30

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne