Aktualności

Aktualności 21 października 2016 wyświetleń: 1583

Zapytanie ofertowe w sprawie badania rynku.

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Konserwacja wnetrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)" kierujemy zapytanie ofertowe na usłuę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne bedące wynikiem realizacji ww. projektu.

 

Sandomierz, dn. 21.10.2016 r.

 

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna

pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1

27-600 Sandomierz

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, zaprasza do złożenia oferty na badanie rynku oraz analizę popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące efektem realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)”.

 1. I.                    Przedmiot zapytania ofertowego

Przeprowadzenie badania rynku oraz sporządzenie analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące wynikiem realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)” Projekt przewidziany jest do aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 1. II.                  Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 1. III.                Kod CPV usługi

79310000-0   usługi badania rynku

 1. IV.                Zakres przedmiotu zamówienia

Zgodnie z wymogami konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, beneficjent na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej powinien wykazać, że istnieje określone zapotrzebowanie na usługi edukacyjno-kulturalne będące efektem realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)”. Co więcej, beneficjent, w ramach analizy popytu, winien określić szacowaną liczbę odbiorców tych usług. Analiza musi być wiarygodna, przeprowadzona w sposób poprawny, a jej wnioski muszą być poparte wynikami badań zewnętrznych, które określą społeczne zapotrzebowanie na ofertę powstałą w wyniku realizacji projektu. Oprócz badań, w ramach analizy popytu, pożądane jest wykorzystanie aktualnych danych statystycznych istotnych z uwagi na specyfikę analizy (sondażach instytutów opinii publicznej, powszechnie dostępnych analizach, raportach, strategiach itp.). Analiza powinna określić stopień potrzeby realizacji projektu.

Dodatkowe wymogi dotyczące analizy określa dokument „POIiŚ 2014-2020, Kryteria wyboru projektów – Oś priorytetowa VIII” (strona 14), a także „Wytyczne do przygotowania studium wykonalności - projekty w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020” (rozdz. 5. Analiza popytu).

Analiza popytu musi obejmować co najmniej następujące elementy:

 1. Analiza stanu obecnego (określenie bieżącego popytu)

- charakterystyka rynku, na którym realizowany będzie projekt

- bieżąca wielkość popytu

- grupy docelowe

 1. Analiza przyszłego popytu

– określenie przyszłego zainteresowania usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt (potwierdzone wykonaniem konkretnych badań określających społeczne zapotrzebowanie na dany projekt – ankiety lub inny rodzaj)

- określenie przyszłej liczby odbiorców usług powstałych w ramach projektu (ile osób będzie zainteresowanych usługami edukacyjno-kulturalnymi powstałymi w ramach projektu)

- zidentyfikowanie potencjalnych grup odbiorców wraz z określeniem ich profilu i charakterystyką

- ocena atrakcyjności usług w kontekście potencjału przyciągania turystów/pielgrzymów z sąsiednich powiatów/województw/krajów

-zebranie sugestii potencjalnych odbiorców na temat oferty edukacyjno-kulturalnej Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

- ocena przewidywanego wpływu nowopowstałych usług na lokalny sektor biznesu, samorząd i organizacje pozarządowe (np. liczba nowych miejsc pracy).

- określenie potencjałów nabywczego odbiorców i stopnia wzrostu popytu na oferowane usługi.

 1. Określenie metod i narzędzi optymalnych do dotarcia z informacją o projekcie i ofercie edukacyjno-kulturalnej do zidentyfikowanych grup docelowych.

Proponowana koncepcja badawcza:

 1. Zbadanie popytu na usługi edukacyjno-kulturalne przed i po zrealizowaniu działań projektowych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z przedstawicielami szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim)
 2. Zbadanie popytu na usługi edukacyjno-kulturalne przed i po zrealizowaniu działań projektowych wśród turystów krajowych i zagranicznych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z:
 • Biurami podróży, biurami pielgrzymkowymi
 • Centrami informacji turystycznej
 • Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym
 • Przedstawicielami Diecezji Sandomierskiej
 • Przedstawicielami parafii z Diecezji Sandomierskiej
 1. Zbadanie wpływu realizacji projektu na ożywienie gospodarki lokalnej – wywiady telefoniczne z:
 • Lokalnymi przedsiębiorcami
 • Reprezentantami organizacji pozarządowych
 • Przedstawicielami samorządu lokalnego

Efektem końcowym badania rynku i analizy popytu ma być pisemne opracowanie (Raport) zawierające wszelkie niezbędne ze względu na cel opracowania analizy oraz ich wyniki z wnioskami. Raport w wersji elektronicznej musi być dostarczony Zamawiającemu nie później niż do 16.01.2017 r. Ostateczna wersja Raportu (uwzględniająca uwagi i sugestie Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 20.01.2017) musi być złożona w siedzibie Zamawiającego (Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w pliku .doc nie później niż do 25.01.2017 r.

Zamawiający na potrzeby przeprowadzonego badania udostępni Wykonawcy własną bazę kontaktów w zakresie badania wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Metodologia badawcza, w szczególności lista badanych osób/instytucji oraz narzędzia badawcze (kwestionariusze ankiety, scenariusze wywiadu) będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

V.  Termin wykonania zamówienia

15.01.2017/31.01.2017

 

VI. Sposób przygotowania i składania oferty

Oferta powinna zawierać:

1. cena ofertowa – powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia (m.in. prowadzenia badań, analiz, prezentacji wyników i wniosków), w tym zapewnienie personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia
w zdeklarowanym terminie. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto
z wyodrębnieniem podatku VAT.

2. Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu badań rynku dla instytucji kultury i/lub instytucji sakralnych – oświadczenie oferenta wraz
z wykazem zrealizowanych usług tego rodzaju w ciągu ostatnich 2 lat. Brak doświadczenia we wskazanym polu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.

 

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

a) pocztą tradycyjną na adres: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz (terminem dostarczenia oferty jest data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego), lub:

b) mailem na adres gilz@o2.pl ,  lub

c) osobiście w siedzibie Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz.

Oferty można składać do dnia 15.11.2016 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

 

VII. Kryterium wyboru oferty

Cena (100%) - za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, która nie będzie podlegała odrzuceniu.

VIII. Klauzule dodatkowe

 1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunku określone w zapytaniu ofertowym.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 3. Osoby upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego: Wojciech Zych, tel. 501 837 646, e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl

Ks. Zygmunt Gil, tel. 603 204 001, email: gilz@o2.pl

 

ks. Zygmunt Gil - Proboszcz

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna

pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1

27-600 Sandomierz

====================================================================================

Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty

 

 

 

    

               (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

OFERTA

 

 

 

 


Dane  firmy:

………………………..

………………………..

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 21.10.2016 r.

 

dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badania rynku oraz sporządzenie analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące wynikiem realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (Etap II)”

 

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami
  i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanymi określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
 3. OŚWIADCZAMY że nie podlegamy wykluczeniu o którym mowa w pkt. VIII.2 Zapytania ofertowego.
 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………..…………… zł.

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT: …………………….. zł, (słownie złotych……………………………………………………….).

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ….………………………..…………… zł.

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………).

 1. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

tel. ……………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. OFERTĘ składamy na …….stronach.
 2. ZAŁĄCZNIKAMIdo oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
  1. Dokument potwierdzający doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu badań rynku dla instytucji kultury i/lub instytucji sakralnych w postaci oświadczenia oraz wykazu zrealizowanych usług tego rodzaju w ciągu ostatnich 2 lat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………dnia…………..2016 roku

 

 

………………………………………………………………

         (podpis Oferenta/Pełnomocnika)

 

aktualizowano: 2016-10-21
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne