Aktualności

Aktualności 20 lutego 2017 wyświetleń: 844

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu "Konserwacja wnętrz korpsusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu"

Sandomierz, dn. 20.02.2017 r.

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna

pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1

27-600 Sandomierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”.

 1. I.                    Przedmiot zapytania ofertowego

Opracowanie studium wykonalności projektu „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” zgodnie z wymogami naboru w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 1. II.                  Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 1. III.                Kod CPV usługi

71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 1. IV.                Zakres przedmiotu zamówienia

Opracowanie Studium Wykonalności projektu: „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” – niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu składanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Studium Wykonalności musi być opracowane zgodnie z regulaminem i pozostałą dokumentacją ogłaszanego na rok 2017 naboru, w szczególności zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI – projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”

 

Na potrzeby realizacji zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację projektu.

 

Efektem końcowym zamówienia ma być pisemne opracowanie (Studium wykonalności projektu) zawierające wszelkie niezbędne elementy wymagane regulaminem i wytycznymi naboru w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w roku 2017 . Studium w wersji elektronicznej musi być dostarczone Zamawiającemu nie później niż do dnia  10.04.2017 r. Ostateczna wersja Sudium (uwzględniająca uwagi i sugestie Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 17.04.2017) musi być złożona w siedzibie Zamawiającego (Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – wydruk dwustronny w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w edytowalnym pliku .doc nie później niż do 24.04.2017 r.

 

V.  Termin wykonania zamówienia

10.04.2017/24.04.2017

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Oferenci zobowiązaniu są do dysponowania niezbędnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i wiedzą do zrealizowania zamówienia – badane na podstawie oświadczenia oferenta.

VII. Sposób przygotowania i składania oferty

1)         Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

2)         Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

4)         Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

5)         Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, przy czym podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera  pełnego  imienia  i  nazwiska,  to  znak  musi  być  uzupełniony   napisem (np. w formie pieczęci) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

6)         Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

7)         Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.

8)         W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub osobiście, zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona pieczęcią Oferenta, adresem Zamawiającego:

 

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz

 

oraz z dopiskiem:

 

Oferta na wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”

 

9)         Cena ofertowa – powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia, w tym zapewnienie personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia w zdeklarowanym terminie. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

 

10)     Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

a) pocztą tradycyjną na adres: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz (terminem dostarczenia oferty jest data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego), lub:

b) mailem na adres gilz@o2.pl (skan z podpisami),  lub

c) osobiście w siedzibie Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz.

Oferty można składać do dnia 06.03.2017 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do zamawiającego).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

VIII. Kryterium wyboru oferty

Cena (100%) - za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, która nie będzie podlegała odrzuceniu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 06.03.2017 r. O wyniku postępowania oferenci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.

IX. Klauzule dodatkowe

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zapytania ofertowego w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż płatność za wykonanie opracowania zrealizowana będzie po zakończeniu procedury oceny merytorycznej naboru POIŚ 8.1 realizowanego w roku 2017 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z zastrzeżeniem, iż nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Wynik oceny merytorycznej i ostateczna pozycja Zamawiającego na liście rankingowej nabory nie wpływa na realizację i wysokość płatności z tytułu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:

Ks. Zygmunt Gil, tel. 603 204 001, email: gilz@o2.pl

                                                                                             

Zatwierdzam:

ks. Zygmunt Gil - Proboszcz

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna

pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1

27-600 Sandomierz

 

Załącznik - wzór oferty:

OFERTA  CENOWA

NA

Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn: „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

    STRONA ZAMAWIAJĄCA

  Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ  

Pełna nazwa wykonawcy:        

………………………………………

Dokładny adres:                        

…………………………

Telefon: …………………

faks: ……………………..          e-mail: ……………………………….

NIP ……………………………          REGON ………………………….

Nazwisko osoby do kontaktu:    …………………………………..

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie:

 

Wartość netto …………………….

(słownie: …………………………………….. zł 00/100)

Podatek VAT  ……….. % …………………..

(słownie: ……………………………….. zł 00/100)

Wartość brutto …………………………….

      (słownie: ………………………………………….. zł 00/100)

 

1. Deklarujemy realizację zadania w terminie do 10.04.2017 r.

2. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

3. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

   

…………………………, ………………………………                                                        

                                                                                                  (pieczęć i podpis wykonawcy)

 

Załącznik - Oświadczenia do oferty:

 

Załącznik nr 1

do Oferty na Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn: „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

 

Ja niżej podpisany

....................................................

działając w imieniu i na rzecz

 

........................................................

...........................................................

 

 

 1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2017 r.
 2. OŚWIADCZAM/Y, że dysponujemy niezbędnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i wiedzą do zrealizowania zamówienia.
 3. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami
  i zmianami w Zapytaniu ofertowym przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanymi określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
 4. OŚWIADCZAM/Y że nie podlegamy wykluczeniu o którym mowa w pkt. VIII.2 Zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

.................................,.......................................

 

 

 

………………………………………………………………

         (podpis Oferenta/Pełnomocnika)

 

aktualizowano: 2017-12-18
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne