Aktualności

Aktualności 6 marca 2017 wyświetleń: 745

Protokół z wyboru wykonawcy usługi wykonania studium wykonalności projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”.

 

 

Protokół z wyboru Wykonawcy usługi

Wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”.

Wybór wykonawcy przeprowadzono zgodnie z procedurą rozeznania rynkowego, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi).

 1. 1.       Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 20.02.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego http://sandomierz.eparafia.pl/

Dodatkowo informacja o zamieszczeniu zapytania ofertowego została przekazana telefonicznie do potencjalnych Wykonawców, co do których Zamawiający posiadał wiedzę, że mają w ofercie usługi zbliżone do przedmiotu zamówienia. Informację przekazano do:

 1. Koncept Massmedia, ul. 11 Listopada 22, 27-600 Sandomierz
 2. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
 3. miliTar Artur Kaczmarczyk, ul. Leśna 53, 39-410 Grębów

 

 1. 2.       Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

W wymaganym terminie (do dnia 06.03.2017r. do godz. 14:00) wpłynęły 3 oferty:

 1. miliTar Artur Kaczmarczyk, ul. Leśna 53, 39-410 Grębów

Data wpływu: 23.02.2017 r.

 

 1. Koncept Massmedia, ul. 11 Listopada 22, 27-600 Sandomierz

Data wpływu: 23.02.2017 r.

 

 1. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

Data wpływu: 27.02.2017 r.

 

 1. 3.       Informacja o spełnieniu przez Oferentów warunku, o którym mowa w pkt 8 Wytycznych:

Wszyscy oferenci złożyli oświadczenia, o nie podleganiu wykluczeniu z uwagi na uniknięcie konfliktu interesów. Nie stwierdzono powiązań osobowych lub kapitałowych Oferentów z Zamawiającym o których mowia w pkt. 8 Wytycznych. Wszystkie złożone oferty spełniły warunek o którym mowa w pkt 8 Wytycznych.

 1. 4.       informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów:

Oferenci byli zobowiązani złożenia oświadczenia o dysponowaniu niezbędnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i doświadczeniem. Wszyscy oferenci spełnili ten warunek.

 1. 5.       informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

Jedynym kryterium wyboru była cena (100%). Przyjęto następującą metodologię przyznawania punktacji poszczególnym ofertom:

Cena całkowita brutto oferty najniższej / cena całkowita brutto oferty badanej * 100 pkt

Wszystkie złożone oferty były ważne i nie podlegały odrzuceniu. Po zbadaniu pod kątem spełnienia kryterium wyboru poszczególne oferty uzyskały następujące liczby punktów:

 1. miliTar Artur Kaczmarczyk, cena brutto: 51 660,00 zł – liczba uzyskanych punktów – 95,24
 2. Koncept Massmedia, cena brutto: 55 350,00  - liczba uzyskanych punktów - 88,89
 3. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, cena brutto: 49 200,00 zł – liczba uzyskanych punktów -  100,00

 

 1. 6.       Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Spośród ważnych ofert wybrano ofertę najtańszą która spełniła kryterium wyboru (cena 100%) tj.:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

 

Sandomierz, 06.03.2017 r.                                                                                                                                                                                       

ks. Zygmunt Gil - Proboszcz

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna

pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

ul. Katedralna 1

27-600 Sandomierz

aktualizowano: 2017-12-18
Wszystkich rekordów:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne