Aktualności

RSS

POLSKA POD KRZYŻEM

622
1
0
4 września 2019 »

Dożynkowe dziękowanie za plony

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2019 roku - w kaplicy w Koćmierzowie odbyły się tradycyjne Dożynki.

Po uroczystym wprowadzeniu wieńca dożynkowego do kaplicy rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Zygmunta Gila w koncelebrze z wikariuszem ks. Stanisławem Tylusem, który wygłosił Słowo Boże. Intencjami Mszy świętej było dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne plony oraz prośba o Boże błogosławieństwo dla wspólnoty gromadzącej się w kaplicy w Koćmierzowie.

Starostowie Dożynek - Radny Gminy Samborzec i Sołtys wsi Koćmierzów Pan Andrzej Bryła wraz z małżonką Małgorzatą po Mszy św. przekazali wieniec dożynkowy i władzę na czas dożynek Gospodarzom Dożynek; w tym roku ten zaszczyt przyjęli mieszkańcy Koćmierzowa Pani Małgorzata Biało oraz Pan Krzysztof Kwasek obydwoje udzielający się dla wspólnoty przy kaplicy w Koćmierzowie. Wszyscy uczestnicy prowadzeni przez Gospodarzy przeszli na dalsze świętowanie na plac rekreacyjny Koćmierzowa gdzie, przy bogato zastawionych stołach i szeroko przygotowanym programie artystycznym, bawili się do późnych godzin wieczornych. Pogoda dopisała więc i frekwencja była znakomita, gdyż okoliczni mieszkańcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wiedzą, że Dożynki w Koćmierzowie to dobrze spędzony wspólnie czas. Przejawem tego były rodziny wielopokoleniowe zgromadzone, aby wspólnie biesiadować. Nie zabrakło również znakomitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. Obecni byli m.in.: poseł na sejm Pan Andrzej Kryj, Radny Samorządu Wojewódzkiego Pan Marek Jońca, Starostwa Sandomierski Pan Marcin Piwnik, Wiceburmistrz Sandomierza Pan Paweł Niedźwiedź, Wójt Gminy Samborzec Pan Witold Surowiec oraz wielu innych. Tegoroczne Dożynki były też przypomnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; prelekcję na ten temat wygłosił okoliczny regionalista i przewodnik Pan Andrzej Cebula. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych uczestników, którzy wzięli udział m.in. w konkursie na temat wiedzy o drugiej wojnie światowej. Każdy, kto wziął udział w konkursie otrzymał nagrodę.

Wspólna modlitwa w kaplicy, a następnie dożynkowe świętowanie na placu rekreacyjnym pogłębiły integrację mieszkańców Koćmierzowa i okolicznych wiosek.

mp

»
683
14
0
17 sierpnia 2019 »

Wspólna troska o piękno katedry

W Sandomierzu odbyła się konferencja naukowa "Bazylika katedralna - historia, sztuka, wyzwania konserwatorskie".

Konferencja odbyła się w ramach projektu "Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu", który współfinansowany jest z pieniędzy Unii Europejskiej.

W konferencji wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Zbigniew Maj, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Żak-Stobiecka, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków, oraz wielu gości. Wykłady na temat walorów architektonicznych i artystycznych katedry wygłosili dr hab. Marek Walczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Paweł Pencakowski z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dr Jan Ptak z KUL. O przebiegu realizacji programu konserwatorskiego mówil: Roland Róg, wykonawca prac konserwatorskich, Anna Hohendorff, prowadząca parce konserwatorskie witraży, oraz ks. Zygmunt Gil, proboszcz katedry. Konferencję poprowadził ks. Andrzej Rusak.

Anna Krupka podkreśliła duże znaczenie katedry jako zabytku sakralnego, który przyciąga do Sandomierza wielu turystów. Podziękowała za zaangażowanie wielu osób w odnowę świątyni, która jest pomnikiem historii.

Biskup Nitkiewicz podkreślił, że sandomierska bazylika katedralna należy do światowego dziedzictwa kultury. - W jej wystroju, w układzie wnętrza, malowidłach i rzeźbach współistnieją tradycje chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu, z których wyrasta Europa. Ta bezcenna skarbnica ducha i piękna jest ratunkiem dla naszej spłaszczonej sekularyzmem oraz pragmatyzmem tożsamości. Cieszę się, że dzięki mądrym, kompetentnym ludziom oraz instytucjom to wszystko zostanie ocalone, aby przetrwało kolejne wieki, służąc nam oraz następnym pokoleniom - mówił.

Dr Walczak mówił o randze katedry sandomierskiej jako dzieła architektury i budowli XIV-wiecznej, związanej z mecenatem króla. - Jan Długosz umieszcza ten kościół wśród fundacji Kazimierza Wielkiego. Znamy datę jego konsekracji w 1382 r., ale niedawno przeprowadzone badania konserwatorskie dowiodły, że prezbiterium świątyni jest wcześniejsze - prawdopodobnie sięga początku XIV wieku. Jest to kościół halowy o trzech nawach równej wielkości, w niezwykle eleganckich formach. Jego dekoracja architektoniczna jest typowa dla fundacji Kazimierzowskich, gdzie pojawiają się herby ziem tworzących Królestwo Polskie - tłumaczył.

Dr Pencakowski podkreślał, że sandomierska świątynia jest unikatowym dziełem nie tylko w skali kraju, ale także Europy. - Dekoracja wnętrza łączy w sobie elementy wywodzące się z różnych kultur i okresów artystycznych, począwszy od malowideł bizantyjskich, przez późnobarokowe ołtarze i malowidła, aż do polichromii z okresu II Rzeczypospolitej. To wszystko wykonywali wybitni artyści, którzy mieli świetne wyczucie walorów tego, co już tam było. Katedra jest więc wielkim zobowiązaniem kulturowym nie tylko dla Sandomierza czy Polski, ale także dla Europy i świata - zaznaczył.

Dr Ptak mówił o zespołach herbów obecnych w wystroju architektonicznym i dekoracjach bazyliki katedralnej. - Pierwszy zespół herbów znajduje się w zwornikach korpusu nawowego. Powstały one w XIV w. i są one świadectwem pierwotnego ich istnienia na ziemiach polskich. W czasach Kazimierza Wielkiego było to jednak pewne novum. Odnoszą się one do ziem wchodzących w skład ówczesnego państwa. Drugi to zespół 9 herbów umieszczonych w północnej ścianie prezbiterium katedry (zasłonięte są one obecnie stalami kanonickimi). Trzeci zespół herbów to polichromie pochodzące z okresu międzywojennego wykonane przez Jana Bukowskiego. Przedstawiają 50 herbów ziem i miast leżących na terenie Polski - opowiadał.

Druga część konferencji była poświęcona prowadzonym pracom renowacyjnym. Roland Róg przedstawił etapy renowacji sklepienia i ścian. - Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim i zastosowanej technologii udało się nam powstrzymać postępujący proces zniszczenia, który dotyczył sklepienia, a zwłaszcza pach sklepiennych. Zniszczone fragmenty poddano odpowiednim pracom konserwatorskim i restauratorskim. Wszelkie nawarstwienia brudu usunięto, ubytki warstwy malarskiej zostały uzupełnione i scalone kolorystycznie. Dokonano przezłocenia i przesrebrzenia wszystkie elementów sklepienia - mówił. Wspominał także o odnalezionych inskrypcjach z datami z 1918 r. i z 1938 r., co uzupełnia informacje o pracach, jakie były podejmowane wcześniej w katedrze.

O pracach konserwatorskich związanych z konserwacją witraży mówiła A. Hohendorff. Podkreśliła, że witraże miały liczne ubytki, spękania, przemieszczenia i pęknięcia, dlatego ich konserwacja była konieczna.

Podczas podsumowania konferencji ks. Gil i ks. Rusak mówili o przyszłych pracach renowacyjnych, wskazując najpilniejsze potrzeby konserwatorskie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić katedrę oraz zobaczyć przebieg i efekty prowadzonego programu konserwacji świątyni.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 22.05.2019]

»
878
11
0
22 maja 2019 »

Renowacja katedry zgodnie z planem

Delegacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej monitorowała przebieg realizacji projektu renowacji wnętrza bazyliki katedralnej w Sandomierzu.


Przedstawiciele Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dnia 21 maja odwiedzili Sandomierz. Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem realizacji projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu – etap II”, którego beneficjentem jest parafia katedralna.

 

Delegacji przewodziła pani Małgorzata Zielińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Komisję Europejska reprezentował Przemysław Kalinka z Działu Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Obecny był także Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR oraz reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Skrycki. Stronę kościelną reprezentował ks. Zygmunt Gil, proboszcz parafii katedralnej, ks. Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, oraz ks. Józef Szczepański, ekonom diecezjalny. W spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta Marcin Marzec.


Z gośćmi spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował za troskę o sandomierską bazylikę katedralną, która jest niezwykle cennym zabytkiem dziedzictwa kulturowego i perłą architektury sakralnej.


Przedstawiciele Komitetu Monitorującego POIŚ zapoznali się z aktualnym stanem prac konserwatorskich i renowacyjnych, z dokonanymi odkryciami historycznymi i artystycznymi oraz napotykanymi trudnościami. Stan realizacji projektu pod względem konserwatorskim zrelacjonował Roland Róg, konserwator prowadzący prace renowacyjne. Po bazylice katedralnej przybyłych gości oprowadziła Urszula Stępień, opowiadając również o pierwszym etapie renowacji katedry.


– Stan realizacji projektu jest bardzo dobry. Sama będąc sandomierzanką, obserwuję bazylikę katedralną od lat i cieszę się, że nabiera ona na nowo piękna i blasku. Rodzinnie jestem związana z ks. Makarewiczem, który przed laty kierował pracami konserwatorskimi obejmującymi zabytkowe freski. Z przekazanej relacji widać, że generalny wykonawca projektu realizuje cały proces renowacji fachowo i rzetelnie. Cieszę się, że udało się dodatkowo pozyskać środki na renowację witraży. Dodatkowym atutem jest opracowywana dokumentacja historyczna i konserwatorska, co pozwoli jeszcze lepiej poznać historię sandomierskiej bazyliki – podkreśliła pani Małgorzata Zielińska.


– Dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym obszarem unijnych inwestycji w Polsce. Bardzo się cieszymy, że z budżetu unijnego możemy dbać o dziedzictwo kulturowe Sandomierza i jego sakralne zabytki. Chcemy, aby przyczyniało się to do większej liczby turystów w tym mieście, bo zasługuje ono na międzynarodowe zainteresowanie odwiedzających – mówił Przemysław Kalinka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Odnosząc się do realizowanego w katedrze projektu, podkreślił, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. – Oczywiście jak w wielu tego typu projektach dotyczących dziedzictwa kulturowego napotykane są różne niespodzianki, utrudnienia, a często pewne rzeczy są dopiero odkrywane jednak, jak zapewniał wykonawca prace realizowane są zgodnie z założonym planem – dodał pan Przemysław Kalinka.

Goście odwiedzili także Muzeum Diecezjalne i Rynek Starego Miasta.


Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 21.05.2019]

 

»
612
11
0
22 maja 2019 »

Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Katedralnej

Biskup K. Nitkiewicz: Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary i ma charakter zbawczy. Chrystus zaprasza nas do uczestnictwa w tym misterium Jego śmierci i zmartwychwstania przez ofiarowanie Bogu Ojcu samych siebie.

W wielkoczwartkowy wieczór w kościołach diecezji sprawowana była Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego, dni, w których wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego wieczoru wspólnota Kościoła czci pamiątkę dnia, w którym „nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” i ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza.

W bazylice katedralnej w Sandomierzu Mszy przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali księża z parafii katedralnej, kurii diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz kapłani seniorzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, seminarzyści, siostry zakonne oraz mieszkańcy miasta. Liturgię swoim śpiewem uświetniły chór katedralny i schola parafialna.

Podczas homilii ks. prał. Waldemar Gałązka przypominał znaczenie wieczerzy paschalnej w Starym Testamencie oraz odniósł się do ostatniej wieczerzy Jezusa, która stała się ucztą paschalną Nowego Przymierza. – Msza św. jest pamiątką nowej uczty paschalnej, w której Jezus złożył samego siebie na ofiarę za zbawienie każdego z nas. Ta ofiara trwa nieustannie w każdej sprawowanej Mszy św. Krew Nowego Baranka, Jezusa Chrystusa, zbawia nas, ocala, daje siłę w walce ze złem, a Jego Ciało za nas wydane umacnia nas w drodze ku niebieskiej ojczyźnie – mówił kaznodzieja.

Przypomniał także o potrójnym wymiarze Eucharystii jako ofiary, uczty paschalnej i obecności Boga pośród swojego ludu.

Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg, będący powtórzeniem gestu Chrystusa obmywającego nogi swoim uczniom. Biskup ordynariusz dokonał obmycia nóg dwunastu mężczyznom, wskazując na postawę służby w życiu każdego wierzącego wobec drugiego człowieka.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił uwagę na ofiarny wymiar Eucharystii, w której uobecnia się ta sama ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu. Cytując św. Jana Pawła II, biskup powiedział, że jeśli o tym zapomnimy, przeżywanie Eucharystii nie wykroczy „poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania”. Jeszcze poważniejszym nadużyciem byłoby podchodzenie do Mszy św. w sposób magiczny: „zamówiłem, zapłaciłem i teraz czekam na efekty” albo – w przypadku duchownych – postrzeganie jej jako obowiązku związanego z przyjęciem intencji mszalnej czy wręcz źródła dochodu.

– Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary i ma charakter zbawczy. Chrystus zaprasza nas do uczestnictwa w tym misterium Jego śmierci i zmartwychwstania przez ofiarowanie Bogu Ojcu samych siebie. Przyjmijmy taką postawę, byśmy dostąpili zbawienia i – jak mówi św. Paweł – nie byli winnymi Ciała i Krwi Pańskiej – powiedział biskup.

Liturgię wielkoczwartkową zakończyła procesja, w której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji, ciemnicy, gdzie wierni mogą go adorować w osobistej modlitwie.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 18.04.2019]

»
724
8
0
19 kwietnia 2019 »

Program Rekolekcji Wielkopostnych-2019

PARAFIA KATEDRALNA W SANDOMIERZU


  PIĄTEK – 12 kwietnia

11.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych w Koćmierzowie.

15.00 - Droga Krzyżowa oraz Msza św. z nauką ogólną rozpoczynającą

            rekolekcje – Koćmierzów.

17.00 - Droga Krzyżowa – Katedra.

17.30 - Msza św. z nauką ogólną rozpoczynającą rekolekcje   Katedra.

 

SOBOTA – 13 kwietnia

  9.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

11.00 - Msza św. z nauką ogólną – Koćmierzów.

15.00 - Sandomierska Droga Krzyżowa - z par. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła Św. Michała

17.30 - Msza św. z nauką ogólną - Katedra

 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – 14 kwietnia

  7.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

  8.00 - Msza św. z nauką ogólną – Koćmierzów.

  9.00 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

10.30 - Msza św. z nauką ogólną – Katedra.

12.00 - Msza św. z nauką dla dzieci – Katedra.

16.00 - Nabożeństwo Gorzkich Żali i o 17.00 Msza św. z nauką.

 

PONIEDZIAŁEK – 15 kwietnia

 10.00 - Msza św. z nauką; spowiedź od godz. 10.00 do godz. 12.15.

16.00 - Msza św. z nauką i spowiedź od 15.30 – Koćmierzów.

17.00 - Spowiedź w Katedrze do godz. 19.00.

17.30 - Msza św. z nauką kończącą rekolekcje – Katedra.

»
690
1
0
5 kwietnia 2019 »

Odkrycia w sandomierskiej katedrze

Konserwatorzy odkryli dwa zworniki sklepienia, które zawierają ślady dawnych herbów. Jeden z nich prawdopodobnie mógł być herbem rodu Różyców, z którego pochodził bł. Wincenty Kadłubek.

W nawie północnej, gdzie obecnie trwają prace konserwatorów, przystąpiono do oczyszczania kolejnych zworników, które nie zachowały się i zostały opracowane w formie pustych kręgów w latach 30. ubiegłego wieku.

Po zdjęciu nawarstwień okazało się, że podstawy tych herbów są mocno uszkodzone i pierwotne zworniki z przedstawieniem herbowym odpadły w ciągu minionych wieków. Nie zachowały się przekazy historyczne, kiedy te uszkodzenia mogły powstać. Można przypuszczać, że miało to miejsce podczas I wojny światowej, na co wskazują uzupełnienia i materiały do nich użyte. W archiwach brak także przekazów, co one przedstawiały. Nic nie wskazuje na to, aby były celowo usuwane, odkute.

Odkryty trzeci zwornik od strony zakrystii posiada ślady podstawy opracowania herbu, które pozwalają na hipotezę, że jest to herb Różyc. Umieszczenie takiego herbu można wiązać z postacią błogosławionego Wincentego Kadłubka z rodu Różyców, który był prepozytem Kolegiaty Sandomierskiej.

Uszkodzenia czwartego zwornika są dość znaczne i nie pozwalają na chwilę obecną postawić przypuszczeń, jaki herb mógł być na nim umieszczony.

Ciekawe opracowanie ukazuje drugi zwornik, na którym umieszczono symboliczną maskę z wyrastającymi liśćmi akantu z ust, uszu, nosa i głowy. Może to wskazywać na alegorię odnoszącą się do zmysłów, bądź do mocy słowa i milczenia, daru słuchu oraz myśli.

Odkrycia te mogą stać się polem badań dla heraldyków, historyków sztuki i konserwatorów.

Prowadzone obecnie prace konserwatorskie w sandomierskiej katedrze są realizacją projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna: „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu - etap II” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży diecezji sandomierskiej. Rozpoczęte prace konserwatorskie obejmą sklepienia i ściany boczne sandomierskiej bazyliki i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca 2019 r.

Ks. Tomasz Lis

[za: Gość Sandomierski - 27.02.2019]

»
609
3
0
28 lutego 2019 »

Nawa główna prawie gotowa

Dobiega końca III etap renowacji sklepienia i ścian wnętrza korpusu sandomierskiej bazyliki katedralnej. Podczas prac odkryto nieznane dotąd fakty.

- Prace konserwatorskie w nawie głównej zmierzają ku końcowi. Dzięki zastosowanym technologiom i pracom konserwatorskim udało się nam powstrzymać postępujący proces zniszczenia, który dotyczył sklepienia w tej części świątyni, a zwłaszcza w pachach sklepiennych. Były tam liczne wykwity soli, odspojenia tynku od podłoża, spękania i obszerne pęknięcia. Zniszczone fragmenty zostały poddane odpowiednim pracom konserwatorskim i restauratorskim. Wszelkie nawarstwienia brudu zostały usunięte a ubytki warstwy malarskiej zostały uzupełnione i scalone kolorystycznie. Zostały także przezłocone i przesrebrzone wszystkie złocone i srebrzone elementy sklepienia. Do tych prac zużyliśmy około 7,5 tys. płatków 23 karatowego złota, które należało odpowiednio dopasować i położyć w odpowiednim miejscu - poinformował Roland Róg, konserwator prowadzący prace renowacyjne.

Podczas prowadzonych prac konserwatorzy odkryli ciekawe inskrypcje, które wskazują, na prowadzone prace renowacyjne w katedrze w roku 1918 r, o przebiegu których nie mówiły jak dotąd żadne dokumenty.

- Podczas prac przy elementach wykonanych z kamienia odnaleźliśmy inskrypcje z datami z 1918 r. i z 1938 r. Do tej pory sądziliśmy, że prace przy kamiennym detalu robione były równolegle z pracami przy malarstwie ściennym i datowane były na lata 1938-1940, jednak jak się okazało wiele prac wykonano dwie dekady wcześniej. Wróciliśmy więc do konserwacji wystroju kamieniarskiego niemal dokładnie po upływie wieku - wyjaśnia konserwator.

To ważne odkrycie, które wskazuje na nieznane prace, które były podejmowane dla zachowania tego zabytku.

- Znaleźliśmy także przy prospekcie organowym gazety z lat 50. ubiegłego wieku, które po zabezpieczeniu zostaną przekazane do archiwum parafii - dodaje Roland Róg.

Jak podkreśla obecnie prowadzona jest skrupulatna dokumentacja związana z prowadzonymi pracami, która trafi do archiwów i odpowiednich urzędów. - Niewykluczone jednak, że jako konserwatorzy pozostawimy także jakąś niewielką inskrypcję potwierdzającą nasze prace, ale obecnie za wcześnie o tym mówić - dodaje.

Prace renowacyjne w nawie głównej zmierzają ku końcowi. Obecnie demontowane jest rusztowanie ustawione w tym miejscu, a prace konserwatorskie powoli przenoszone są do części zachodniej i dalej do nawy bocznej, północnej. - Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia prac w ramach III etapu, w tym w zakresie także renowacji malarstwa w zachodniej części nawy głównej, nad organami. Prace przy gotyckich elementach kamiennych już są prowadzone w nawie bocznej, północnej. Ekipę konserwatorów tworzy blisko 20 osobowa grupa podzielona na dwa zespoły: konserwatorów kamienia i konserwatorów malarstwa. Obie te ekipy kooperują ze sobą na bieżąco, dzięki temu udaje się nam realizować podjęte zlecenie - mówił Roland Róg.

Jak podkreśla dodatkowym wyzwaniem w prowadzonych pracach konserwatorskich będą zachowane relikty renesansowych malowideł zachowane w dolnych partiach filarów.

Prowadzone obecnie prace konserwatorskie w sandomierskiej katedrze są realizacją projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna: „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu - etap II” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej. Rozpoczęte prace konserwatorskie obejmą sklepienia i ściany boczne sandomierskiej bazyliki i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca 2019 r.

Prace konserwatorskie poprowadzi Konsorcjum z Krakowa: Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki i Copy Felix Ludwik Tuszyński.


[za Gość Sandomierski - 30.01.2019]

»
657
4
0
30 stycznia 2019 »

Młodzi opanowali Panama City

Sandomierscy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. otwarcia centralnych obchodów Światowych Dni Młodzieży w Panamie, teraz czekają na papieża Franciszka.

Po dniach spędzonych w diecezji Chitré nasi młodzi pielgrzymi przenieśli się do stolicy czyli Panam Citý. Tutaj gościny udzielają im rodziny z parafii św. Judy Tadeusza. Jak podkreślają młodzi, przyjęcie jest równie ciepłe i życzliwe jak w Chitré.

"Uczestniczyliśmy we Mszy św. otwierającej ŚDM. Było na niej mnóstwo młodych z całego świata. Już w pełni oddychamy atmosferą spotkania młodych. Podczas Mszy św. arcybiskup José Domingo Ulloa Mendieta powiedział, że cała Panama jest dla młodych i cieszy się, że przybyło nas tutaj tak wielu" - pisała Karolina Trębacz.

Nasi sandomierscy pielgrzymi podczas drogi na Mszę św. i wracając z niej, podróżowali środkami komunikacji miejskiej, które w pełni opanowali młodzi, śpiewając pieśni w swoich narodowych językach. Nasi młodzi zaśpiewali „Barkę”.

Wieczorem naszych pielgrzymów na rodzinne spotkanie zaprosiła rodzina, która świętowała 65. urodziny jednego z wujków. "Było to bardzo sympatyczne i pełne radości spotkanie. Mogliśmy zobaczyć, jak Panamczycy świętują urodziny. Oczywiście odśpiewaliśmy po polsku jubilatowi Sto lat i uczyliśmy ich polskiego tańca. Oczywiście i my próbowaliśmy nauczyć się kilku panamskich tańców" - dodała Maria Gorycka.

Podczas dwóch dni spędzonych w Panam City młodzi zwiedzili trochę miasto i zorientowali się, jak dotrzeć na miejsca wspólnych spotkań czy posiłków. Odwiedzili także Campus im. Jana Pawła II, gdzie w sobotę i niedziele odbędzie się czuwanie i spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Dziś do młodych pielgrzymów dołączy Ojciec Święty, którego młodzi pielgrzymi powitają podczas przejazdu przez ulice miasta.

 

[za Gość Sandomierski]

 

»
563
3
0
23 stycznia 2019 »

Wizyta duszpasterska 2018/2019

Data

 

Dzień

Miejscowość

27 XII

czwartek

po Bożym Narodzeniu

Koćmierzów

1. Od Kowalskiego do Kamudy.

2. Od Foremniaka M. do Rokosza.

3. Od Rewery A. do Grzesika.

 

 

 

 

 

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 9.00

 

 

 

28 XII

piątek

Koćmierzów

1. Od Dajnowskiego do Anastazji Baska.

2. Od Sołtyka do Dumy Andrzeja.

3. Od Glenia do Kozłowskiej.

 

29 XII

sobota

Zawisełcze

1. Od Dragana.

2. Od Statucha Wita.

3. Od Wojciechowskiego.

30 XII  Niedziela

31 XII

poniedziałek

Strochcice i Kobierniki

1. Od Goryckiego

2. Od Kownackiego Jerzego

3. Od Jurkiewicz

wizyta duszp. od godz. 9.00

 

 

1  I Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (wtorek)

 

2 I

środa

ul. Partyzantów, Salve Regina i Kręta

wizyta duszp. od godz. 15.30

    

3 I

czwartek

ul. Krakowska

i św. Jadwigi Królowej

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

4 I

piątek

ul. Opatowska

wizyta duszp. od godz. 15.30

5 I

sobota

Andruszkowice

1. Mróz - Królówka

2. Od Chmiel Grażyna

3. Od Bury Tomasz

wizyta duszp. od godz. 9.00

 

6 I Uroczystość Objawienia Pańskiego (niedziela)

  

7 I

poniedziałek

ul. Sokolnickiego, Browarna, Forteczna, Tkacka i Podole

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

8 I

wtorek

ulice Katedralna, Krótka

i Rynek od 2 do 15

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

 

9 I

środa

Rynek od 18 do 31 B

 

 

10 I

czwartek

ul. Zamkowa,

Plac Poniatowskiego i Żydowska

 

wizyta duszp. od godz. 15.30

11 I

piątek

ul. Długosza i Mariacka

 

  12 I  sobota - Odwiedziny duszpasterskie tych, którzy byli nieobecni i zgłosili,    że chcą przyjąć kapłana.

»
865
1
0
22 grudnia 2018 »

Śluby w Bazylice Katedralnej 2018

W związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi we wnętrzu Bazyliki Katedralnej (sklepienia i ściany nawy głównej i naw bocznych) śluby odbywają się w prezbiterium Katedry: Patrz fotografie.

»
1429
16
0
28 lipca 2018 »
Wszystkich rekordów: 109
«, powrót 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 dalej » Skocz do:

Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

ul. Katedralna 1 27-600 Sandomierz tel. 603 159 062 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Liturgia:

ND 7:00; 9:00: 10:30; 12:00; 17:30,
w czasie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 12:00

czytaj więcej...

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne